Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Heers&Heels met ondernemingsnummer 0847.262.336 en maatschappelijke zetel te Nieuwe Steenweg 59, 3870 Heers (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op producten die in de winkel afgehaald worden

De website van Heers&Heels werd gecreëerd door en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. ‘bescherming van de privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

 

 

 

 

 

 

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, wegens de vrijstellingsregeling BTW voor kleine bedrijven.

Voor levering zijn de prijzen exclusief leveringskosten, met uitzondering van een aankoop boven de 60 Euro. 

Levering is momenteel alleen mogelijk in België en Nederland.

Betaling dient de levering vooraf te gaan. We werken samen met Mollie voor een beveiligde online betaalomgeving.


De regering voert sinds 1 december 2019 een verplichte afronding uit naar 0 of 5 eurocent voor betalingen met cash geld. Het totaal bedrag dat in de winkel moet worden betaald wordt als volgt afgerond:

• 1 en 2 cent worden verlaagd naar 0 cent

• 3 en 4 cent worden verhoogd naar 5 cent

•6 en 7 cent worden verlaagd naar 5 cent

•8 en 9 cent worden verhoogd naar 10 cent

De betalingen met bankkaart of app worden niet afgerond.

 

Garantie:

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen telefonisch via het nummer (+32)011413020 of schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres Heers&Heels, Nieuwe Steenweg 59 3870 Heers BE, of via een mail naar heersheels@gmail.com. De klant mag een antwoord verwachten binnen 48u.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder ‘retour’. De kosten van verzending vanuit België en Nederland vallen ten laste van de verkoper. 

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

 

Retour:

De klant heeft dertig dagen om zijn artikel retour te doen. Retourneren in de winkel is kosteloos, alsook retourneren wegens gebreken die aantoonbaar de verantwoordelijkheid zijn van de verkoper. Retourzendingen om andere redenen dienen op eigen kosten te gebeuren.

 

Intellectueel eigendom:

Alle onderdelen van de site van de verkoper zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.